Grafräknare

Med hjälp av grafräknare får undervsiningen en helt ny kvalitet.

Studenter förlorar inte tid eller energi när de utför vanliga beräkningar utan kan fokusera på olika lösningsmöjligheter för uppgifterna tack vare grafräknaren

Genom att utföra experimentella försök kan eleverna sedan diskutera olika lösningar och jämföra de erhållna resultaten.

Eleverna får därmed en större förståelse för matematik och ser snabbare de matematiska sambanden.

Till grafräknare

Logisk

Tidskrävande och upprepade beräkningssteg för plottning av grafer för hand är över. Grafräknaren gör grafritningen snabb och effektiv.

Studenter kan fokusera på en experimentell metod för att hitta lösningar - och sedan jämföra och diskutera resultaten med varandra.

Till grafräknare

Dynamisk

Sambandet mellan funktion, funktionsvärde och funktionsgraf presenteras snabbt och tydligt.

Man kan snabbt och enkelt visa vad som händer hos funktioner när man förändrar deras parametrar.

Till grafräknare

Tidsbesparande

Eleverna får en ökad matematisk förståelse och kommer i framtiden snabbare förstå och känna igen sammanhang och lösningsvägar.

Problemorienterat arbete möjliggör också en verklighetsbaserad undervisning som ökar motivationen hos elever.

Till grafräknare